czwartek, 30 listopada 2023

Zproszenie


Serdecznie zapraszamy

uczniów klas VI i VII do udziału w projekcie ERASMUS+ pt.: „W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy”, w ramach akcji KA122-SCH Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej w sektorze edukacji szkolnej, który będzie trwał w Szkole Podstawowej nr 20 im. M. Konopnickiej w Rudzie Śl. od 1.12.2023 do 31.05.2025.

1. Cele projektu:

a) podniesienie świadomości dotyczącej emocji, ich wyrażania i radzenia sobie z nimi,

b) nauka relaksacji i uwalniania się od trudnych emocji, w oparciu o neuropsychologię, muzykę, sztukę, teatr i aktywny tryb życia w świecie przyrody,

c) poznanie kultury oraz zainteresowań dzieci w szkołach partnerskich,

d) wprowadzenie kształcenia przez sztukę i przeżywanie, dbałość o emocje i budowanie motywacji,

e) dbałość o dobrostan uczniów i nauczycieli poprzez ruch, rozwój kulturowy i wzmocnienie odporności psychicznej.

 

2. Dla 10 uczniów przewidziany jest tygodniowy wyjazd do szkoły hiszpańskiej w kwietniu 2024 r. poprzedzony przygotowaniem kulturowym i językowym, a po powrocie wdrażanie poznanych metod pracy.

3. Zasady rekrutacji i udziału uczniów w Projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI i UDZIAŁU UCZNIA w PROJEKCIE.

4. Udział w projekcie jest bezpłatny – finansowany przez Unię Europejską.

5. Rekrutacja do projektu trwać będzie od 01 – 15.12.2023 r.

6. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u p. Beaty Pastuszak i oddać jej do 6.12.2023.

 

7. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na wyjazd oraz lista rezerwowa zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 6.01.2024 r. na gazetce projektu na I piętrze szkoły.

8. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne u:

- koordynatora projektu – p. Katarzyny Kołodziej,

- na gazetce projektu,

- na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Erasmus+

9. Szczegółowe informacje w serwisie: Akcja 1. Mobilność edukacyjna - Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)


REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE UCZNIÓWREGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

UCZNIÓW

„W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy”

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +

Akcji KA122-SCH  Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej

w sektorze edukacji szkolnej

 

 

 

§ 1. INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów do projektu „W trosce o dobrostan i rozwój

    kulturowy” (zw. dalej Projektem).

2. Projekt Erasmus+ numer 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144363 jest realizowany w Szkole

    Podstawowej nr 20 im. M. Konopnickiej w Rudzie Śl. w okresie od 01.12.2023 r. do 31.05.2025.

3. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Akcji 

    KA122-SCH Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej w sektorze

    edukacji szkolnej.

4. Projekt skierowany jest do uczniów kl. 6-7 Szkoły Podstawowej nr 20 im. M. Konopnickiej w

    Rudzie Śl. pragnących stać się liderami pozytywnych zmian w szkole.

5. Językiem Projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język

    angielski.

6. Projekt zakłada 10 mobilności uczniów wraz z dwoma nauczycielami-opiekunami (5 dni pobytu

    w szkole Colegio Madre del Divino Pastor w Cieza w Hiszpanii plus 2 dni na podróż w kwietniu

    2024 r.). 

7. Uczestnicy Projektu będą uczestniczyli w spotkaniach kulturowych, językowych i

    informacyjnych.

 

 

§ 2. CELE PROJEKTU

 

Głównymi celami Projektu są:

a) podniesienie świadomości dotyczącej emocji, ich wyrażania i radzenia sobie z nimi,

b) nauka relaksacji i uwalniania się od trudnych emocji, w oparciu o neuropsychologię, muzykę,

    sztukę, teatr i aktywny tryb życia w świecie przyrody,

c) poznanie kultury oraz zainteresowań dzieci w szkołach partnerskich,

d) wprowadzenie kształcenia przez sztukę i przeżywanie, dbałość o emocje i budowanie motywacji,

e) dbałość o dobrostan uczniów i nauczycieli poprzez ruch, rozwój kulturowy i wzmocnienie

    odporności psychicznej.

 

§ 3. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU

1. Poinformowanie ustne uczniów klas 6-7 o celach projektu i zasadach rekrutacji do Projektu przez

    Koordynatora Projektu oraz zamieszczenie REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W

    PROJEKCIE UCZNIÓW na gazetce Projektu oraz w zakładce: Erasmus+ na szkolnej stronie

    internetowej.

2. Proces rekrutacji trwa od 01-21.12.2023.

3. Uczestnikiem Projektu może być uczeń kl. 6-7, który:

    a) z własnej inicjatywy wyrazi chęć aktywnego uczestnictwa w Projekcie p. Beacie Pastuszak

        i odda Formularz zgłoszeniowy (zał. 1) w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2023,

    b) zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie w wyniku procedury rekrutacyjnej opisanej

        w pkt. 6,

    c) wykaże zaangażowanie i chęć wprowadzania zmian w szkole po mobilności, dzieląc się

        nabytą wiedzą,

    d) posiada dokument tożsamości (dowód lub paszport) ważny co najmniej 6 miesięcy od daty

        wyjazdu, który nastąpi w kwietniu,

4. Zgodnie z zasadami równości szans na wybór uczestników nie będzie miało wpływu wyznanie,

    światopogląd, pochodzenie, stan zdrowia, płeć itp.

5. Rekrutację przeprowadza 3-osobowa komisja rekrutacyjna w składzie: przewodnicząca komisji

    – Katarzyna Kołodziej (koordynator projektu), opiekunki mobilności uczniów – Beata Pastuszak

    i Renata Gdak.

6. Rekrutacja obejmuje:

    a) oddanie Formularza zgłoszeniowego (zał. 1) w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2023,

    b) test z j. angielskiego w wyznaczonym terminie,

    c) rozmowę w j. angielskim z p. Beatą Pastuszak w wyznaczonym terminie,

    d) przygotowanie filmiku w j. angielskim (do 2 min z efektywnym montażem) do 15.12.2023

        zawierającym:

          - przedstawienie siebie i swoich zainteresowań,

          - zademonstrowanie swoich talentów i umiejętności,

          - uzasadnienie własnej motywacji do udziału w Projekcie: dlaczego chcesz wziąć w nim udział, czego chciałbyś

             się nauczyć, co chciałbyś pokazać kolegom w Hiszpanii,

          - dlaczego to właśnie Ty powinieneś wziąć udział w Projekcie,

    e) test prezentujący wiedzę ucznia o dziedzictwie kulturowym własnego kraju i wyrażający

        zainteresowanie dziedzictwem kulturowym kraju partnerskiego w wyznaczonym terminie,

    f) gotowość do zakwaterowania ucznia szkoły partnerskiej w rodzinie w czerwcu 2024 r.,

    g) ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną w razie nierozstrzygnięcia

        rekrutacji zgodnie z rankingiem wg zebranych punktów.

7. Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny uczniów w oparciu o następujące kryteria:

    a) oddanie Formularza zgłoszeniowego (zał. 1) w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2023:

        1 pkt. - oddano w terminie, 0 pkt - nie oddano w terminie,

    b) ocena testu z j. angielskiego (0-5 pkt.):

            - 5 pkt. za 100-90 % punktów

            - 4 pkt. za   89-80 % punktów

            - 3 pkt. za   79-70 % punktów

            - 2 pkt. za   69-60 % punktów

            - 1 pkt. za   59-50 % punktów,

            - 0 pkt. za  49 - 0 % punktów

     c) ocena rozmowy w j. angielskim (1-5 pkt.):

         - 5 pkt. za wyczerpującą odpowiedź, płynność wypowiedzi i bogactwo językowe,

         - 1 pkt za ubogą treść wypowiedzi, niewielką płynność i ubogie słownictwo,

     d) ocena filmiku o sobie i motywacji do udziału w projekcie (1-5 pkt.):

         - 5 pkt. za płynną wypowiedź i w pełni umotywowanie swojej motywacji wg ustalonych

                      punktów, efektowny montaż filmu,

         - 1 pkt. za nie w pełni umotywowaną wypowiedź, słabą stronę techniczną filmu, brak

                     płynności wypowiedzi,

     e) test prezentujący wiedzę ucznia o dziedzictwie kulturowym własnego kraju i wyrażający

         zainteresowanie dziedzictwem kulturowym kraju partnerskiego (0-5 pkt.):

            - 5 pkt. za 100-90 % punktów

            - 4 pkt. za   89-80 % punktów

            - 3 pkt. za   79-70 % punktów

            - 2 pkt. za   69-60 % punktów

            - 1 pkt. za   59-50 % punktów,

            - 0 pkt. za  49 - 0 % punktów

      f) gotowość do zakwaterowania ucznia szkoły partnerskiej w rodzinie w czerwcu 2024 r.:

            - 1 pkt. za przyjęcie 1 os.

            - 2 pkt. za przyjęcie 2 os.

      g) ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną: max 5 pkt.

8. Proces rekrutacyjny ma następujący charakter:

    a) Suma zdobytych punktów (z pkt. 7, podpunkty a-f) decyduje o miejscu kandydata na liście.  

    b) Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybiera 10 uczestników Projektu            

        z największą ilością punktów oraz 3 osoby w kolejności zdobytych punktów na listę

        rezerwową.

    c) W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, co uniemożliwi

        wybór uczestnika zostaną zastosowane kryteria fakultatywne:

        - roczna ocena zachowania i średnia ocen za rok szk. 2022/23,

        - ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w I półroczu obecnego roku szkolnego

          do 15.12.2023,

        - zaangażowanie w życie szkoły i klasy.

9.  Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół, zawierający datę

    posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów

    zakwalifikowanych i uczniów rezerwowych do wyjazdu wraz z punktacją z rekrutacji.

    Ww. lista zostanie wywieszona na gazetce projektu nie później niż 6.01.2024.

10. Osoby wpisane na listę rezerwową będą brały udział w szkoleniu kulturowym i językowym

    przygotowującym do mobilności, ale będą mogły wziąć udział w Projekcie tylko w przypadku

    zwolnienia się w nim miejsca, a dobór osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności

    wg ilości uzyskanych punktów.

 

 

§ 4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA i POSTĘPOWANIE PO REKRUTACJI UCZNIÓW

 

1. Uczeń ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w

    terminie 7 dni, a Dyrektor odnosi się pisemnie do odwołania w terminie 7 dni od wpłynięcia

    odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

2. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni podpisują zgodę na:

    udział dziecka w projekcie (zał. 2), wyjazd dziecka do Hiszpanii (zał. 3) oraz na  

    przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (zał. 4), a także oświadczenie o

    gotowości do przyjęcia uczniów z Hiszpanii w swoim domu (zał. 5). 

3. Nie wyrażenie ww. zgód zwł. brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację

    wizerunku powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem Projektu.

4. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

5. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym

    momencie trwania projektu.

6. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do udziału w spotkaniach

   przygotowujących do mobilności: językowych i kulturowych oraz informacyjnych.

7. Przed wyjazdem zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów

    wyjeżdżających do Hiszpanii w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z podróżą i

    pobytem w szkole partnerskiej.

 

§ 5. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Koordynator Projektu zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie

    w przypadku:

    a) poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu lub Statutu szkoły,

    b) przekroczenia 20% nieobecności na spotkaniach przygotowujących i informacyjnych,

    c) naruszenia zasad współżycia społecznego,

    d) zaprzestania nauki w SP20.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie:

    a) bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona

        na piśmie do Dyrektora SP20 w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez

        podania przyczyny,

    b) jeśli rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły

        wyższej w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.

        Rezygnacja musi być złożona na piśmie do Dyrektora szkoły, do którego należy dołączyć

        zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie).

        W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodziców/opiekunów

        prawnych.

3. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko uczestnika,

    rezygnującego z wyjazdu, rodzice/prawni opiekunowie tego uczestnika powinni wyrazić

    pisemnie gotowość do poniesienia wszelkich kosztów finansowych powstałych na skutek zmiany

    nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji, w przypadku, jeśli opiekun mobilności

    nie uzyska zwrotu tych kosztów lub zezwolenia opiekuna Projektu w FRSE na poniesienie tych

    kosztów przez Unię Europejską.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może

    zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

5. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd i jego rezygnacji z tego wyjazdu,

    w wyjeździe uczestniczyć będzie uczeń z listy rezerwowej.

 

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a) zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b) udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu: językowego, kulturowego, organizacyjnego  

    (podpis na liście obecności),

c) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania Projektu zarówno  

    przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie,

d) podpisania oświadczeń i zgód oraz wypełnienia ankiet towarzyszących Projektowi,

e) rzetelnego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z prac przydzielonych w

    harmonogramie,

f) upowszechniania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

g) współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację Projektu w szkole.

2. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:

a)  informacji na temat Projektu umieszczanych na gazetce projektu oraz na stronie internetowej

     szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikom,

b) nieodpłatnego udziału w Projekcie,

c) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

d) otrzymania materiałów promocyjnych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć,

e) korzystania z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w

    godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką nauczycieli,

f) otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami Projektu.

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników Projektu zobowiązują się do:

a) złożenia wymaganych dokumentów (zgód i oświadczeń),

b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział ucznia w

    Projekcie.

  

§ 7. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika Projektu wyrażają zgodę na wyjazd (zał. 3).

2. Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z zasadami uczestnictwa

    w wyjeździe i ich przestrzegania.

3. Uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu

    za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania  

    z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

4. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego uczestnika biorącego w nim udział,

    odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

5. Podczas wyjazdu każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

    a) zakaz samowolnego opuszczania tymczasowego miejsca zamieszkania,

    b) zakaz samodzielnego oddalania się od grupy w trakcie zwiedzania lub przemieszczania się

        pomiędzy obiektami,

    c) bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych

        środków odurzających w czasie trwania mobilności.

        W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z

        udziału w projekcie, a rodzice obciążeni zostaną wszystkimi kosztami poniesionymi na

        organizację jego wyjazdu.

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia oraz

    zachowania ciszy nocnej.

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu

    drogowego, bezpieczeństwa podczas podróży, itp.

8. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek zachowania czystości i porządku w miejscu zamieszkania,

    środkach lokomocji oraz wszystkich zwiedzanych obiektach.

9. Należy obowiązkowo zgłaszać opiekunom przypadki złego samopoczucia, konieczności

    przyjmowania leków, problemy związane ze stanem zdrowia oraz wszelkie wypadki zagrażające

    bezpieczeństwu grupy.

10. Uczestnicy wyjazdu biorą całkowitą odpowiedzialność za swój bagaż, wartościowe przedmioty i

      pieniądze.

11. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i

      kraju.

12. Uczestnicy wyjazdu nie naruszają godności osób reprezentujących inną kulturę, religię czy

      przekonania.

13. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/

      opiekunowie prawni.

14. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekunów w trakcie

      wyjazdu.

15. Uczestnicy wyjazdu podlegają powyższym zasadom od momentu zbiórki przed wyjazdem do

      momentu zakończenia wyjazdu.

 

§ 8. OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW PODCZAS MOBILNOŚCI

 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.

2. Dopilnowanie realizacji programu projektu.

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Zasad uczestnictwa w wyjeździe przez uczniów, ze

    szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku

    zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

     a dotyczących udziału w Projekcie, decyzję podejmie komisja rekrutacyjna.

4. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, na gazetce projektu w szkole

    oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu jest Komisja

    Europejska. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie

    internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

    https://erasmusplus.org.pl/ochrona-danych-osobowych-w-programie-erasmus-2021-2027.

6. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

 

 

                                                                                                             Katarzyna Kołodziej                                                                                                                                        koordynator projektu

 

Załączniki do Regulaminu:

Zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Projekcie Erasmus+

Zał. 3 - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd dziecka w ramach Projektu Erasmus+

Zał. 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku

Zał. 5 - oświadczenie o gotowości przyjęcia uczniów z Hiszpanii

 

Ruda Śl., 1 grudnia 2023

 

 Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy

 

Wyrażam zgodę na udział w projekcie pt.:  „W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy”,

realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śl. w ramach programu Erasmus+ od 1.12.2023 do 31.05.2025 i finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIAŁU W

PROJEKCIE UCZNIÓW, ze swoimi prawami i obowiązkami oraz akceptuję wszystkie założenia niniejszego Regulaminu.

 

Rodzice wyrazili zgodę / nie wyrazili zgody* na przyjęcie dziecka z Hiszpanii w naszym domu.

 

 

Ruda Śl. , …………………                                                  ……………………………

                        data                                                                                                       podpis uczestnika

* właściwe podkreślić
 

Załącznik 2

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w Projekcie Erasmus+

  

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………………

w projekcie o tytule:  „W trosce o dobrostan i rozwój  kulturowy” realizowanym przez Szkołę

Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śl. w ramach Programu Erasmus+ od 1.12.2023 do

31.05.2025 finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE UCZNIÓW oraz akceptuję wszystkie założenia niniejszego Regulaminu.

 

  

Ruda Śl. , …………………                                                  ………………………………

                              data                                                                     czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 
Załącznik 3

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd dziecka w ramach Projektu Erasmus+

 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ………………………………………………………

do szkoły hiszpańskiej Colegio Madre del Divino Pastor w Cieza w terminie ……… 04.2023 r.

realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śl. w ramach programu Erasmus+ pt.:  „W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy” i finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE,              a zwł. z § 7 ZASADY UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE i akceptuję wszystkie jego założenia.

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie pod opieką nauczycieli,

wyjeżdżających z nim z Polski oraz będzie realizowało program wizyty, ustalony ze szkołą goszczącą.

 

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w trakcie wyjazdu w ważnych sprawach dot. mojego dziecka.

Ja i moje dziecko akceptujemy odmienność kulturową, rasową, religijną innych uczestników projektu i Gospodarzy.

 

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka (choroby przewlekłe i przyjmowane leki):

 …………………………………………………………………………………………………………………

inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna itd.):

………………………………………………………………………………………………………………….

alergie (leki, żywność, inne): …………………………………………………………………………………...

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka: ……………………………………………..


W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wyjazdu.

In case of threat to my child`s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic procedures or medical operations.

 

Ruda Śl., ………………………….                                           ………………………

                           data                                                            czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
Załącznik 4

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku   

 

W związku z przystąpieniem mojego dziecka ……………………………………………………..  do udziału w projekcie Erasmus+ o tytule:  „W trosce o dobrostan i rozwój  kulturowy” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śl. od 1.12.2023 do 31.05.2025 i finansowanym ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora tj. Szkołę Podstawową nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śl., w zakresie niezbędnym do realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości ww. Projektu.

2. Dane osobowe mojego dziecka w zakresie wskazanym przez realizatora Projektu podaję dobrowolnie, mając świadomość, że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w Projekcie.

3. Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie mojej mojego dziecka podczas realizacji ww. Projektu.

4. Wyrażam zgodę na umieszczanie i udostępnianie wizerunku mojego dziecka w dokumentacji zdjęciowej i/lub filmowej i/lub audiowizualnej z realizacji Projektu na:

a) stronie internetowej oraz portalu społecznościowym (Facebook) SP20 jako realizatora ww. Projektu,

b) we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji ww. Projektu, c) innych istotnych z punktu widzenia realizacji ww. Projektu.

 

5. Zostałam/-em pouczona/-y o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych mojego dziecka, ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Gdy uznam, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 23 października 2018 r. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Ruda ŚL. ………………………                                                                   …………..…………….………………

                      data                                                                             czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 
Załącznik  5

Oświadczenie o gotowości przyjęcia uczniów z Hiszpanii 

 

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu jednego/dwóch* uczniów szkoły hiszpańskiej, jeśli to

możliwe chłopca/dziewczynkę* w dniach ……… 06.2024 r. podczas spotkania partnerów Projektu

realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śl. w ramach programu

Erasmus+.

 

Oświadczam, że zapewnię dziecku hiszpańskiemu opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności:

1) samodzielne miejsce do spania w osobnym pokoju / w pokoju mojego dziecka*,

2) kolację w dniu przyjazdu oraz codzienne śniadania i kanapki lub przekąski na każdy dzień, ewentualnie obiadokolacje,

3) przyprowadzenie na miejsce zbiórek i odbiór ze szkoły po zrealizowaniu programu.

 

W miarę możliwości postaram się przybliżyć dziecku hiszpańskiemu polską kulturę, tradycje i wartości.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu, panią Katarzynę Kołodziej o niewłaściwym zachowaniu dziecka hiszpańskiego oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem (choroba, oznaki tęsknoty za rodziną, trudność w porozumieniu się, itp.).

Informuję, że  mamy w domu zwierzęta (jakie?): ………………………………………………….    

oraz że w naszym domu pali się papierosy / nie pali papierosów*.

 Ruda Śl., ……………………             ……………………………………............................

             data                                                        czytelny podpis i nr telefonu rodziców/opiekunów prawnych

 

* właściwe podkreślić


 

 

 Erasmus+ Hiszpania - dzień szósty 13 kwietnia 2024

  Ostatni dzień pobytu w Ciezie dostarczył nam wiele niezapomnianych wrażeń, radości i zabawy. Rafting po rzece Segurze był okazją do do pod...